Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN MOZZARELLA PIZZAIOLO SPAARACTIE.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de Mozzarella Pizzaiolo spaaractie van Kaasbrik te Halen.

 1. De actie is enkel toegankelijk voor pizzaiolo’s en pizzeria’s in België en Luxemburg. (hierna te noemen: ‘deelnemers’). (Semi-) Industriële gebruikers en (sub)grossiers, evenals hun werknemers en werknemers van Kaasbrik zijn uitgesloten van deelname aan de Mozzarella Pizzaiolo spaaractie.
 2. Je hoeft jezelf hiervoor niet in te schrijven.
 3. Iedere deelnemer kan zijn spaarkaart van Kaasbrik downloaden op de spaaractie pagina.
 4. Vanaf 20 november zullen op iedere verpakking van Pizzaiolo Mozzarella punten gedrukt zijn die jullie kunnen uitknippen en sparen. U kunt uw Mozzarella Pizzaiolo spaarpunten samen met de ingevulde spaarkaart insturen tot en met 28 februari 2019.
 5. De Mozzarella Pizzaiolo spaarpunten worden voor bepaalde tijd uitgegeven.
 6. Iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag inzake het spaarprogramma, leidt direct tot schorsing van deelname. Kaasbrik behoudt zich het recht voor om deelnemers of betrokken partijen direct uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.
 7. Punten zijn niet overdraagbaar aan andere personen of derden.
 8. De punten zijn alleen inwisselbaar voor artikelen zoals zichtbaar op de spaarkaart zelf en op de website www.pizzaiolovanhetjaar.be.
 9. Alle bestellingen worden na afloop van het programma op het opgegeven adres bezorgd. Eventueel niet meer leverbare of gewijzigde artikelen worden automatisch vervangen door artikelen van minimaal een gelijkwaardig niveau.
 10. Kaasbrik is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het assortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.
 11. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van zet- en/of drukfouten in de brochure, in de productomschrijvingen, en ook onder voorbehoud van wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntenwaarde.
 12. Artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op Kaasbrik worden verhaald.
 13. In geval van een geschil over de actie is de beslissing van Kaasbrik bindend. Noch tijdens, noch na de looptijd van het programma is Kaasbrik aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers via de punten worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook van is.
 14. Kaasbrik behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze actie te staken en/of dit reglement, de producten en/of deze voorwaarden aan te passen.
 15. Kaasbrik behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of als daarvan bij Kaasbrik het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie verstrekt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kaasbrik of derden. Daarenboven behoudt de organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te zetten tegen eenieder die fraude of misbruik pleegt of probeert te plegen.
 16. Kaasbrik kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als het, in geval van overmacht of andere gebeurtenissen onafhankelijk van zijn wil of van gerechtvaardigde noodzaak, ertoe gebracht wordt om deze actie te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Kaasbrik behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnemingstermijn te verlengen.
 17. In geval van betwisting is het laatste woord aan de organisatoren van de verkiezing.
  De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Kaasbrik of mjPublishing, de uitgever van Foodprint1718. U kunt de gegevens steeds opvragen of wijzigen, zoals voorzien in de wet op de privacy van 8 december 1992. Alle briefwisseling wordt in het Frans en het Nederlands gevoerd.
 18. Bij onregelmatigheden beslist Kaasbrik autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Kaasbrik. Niet-voorzien gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.
 19. Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de spaaractie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.


Voor eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het programma kunnen deelnemers ENKEL SCHRIFTELIJK reageren via postadres.

Kaasbrik NV
Industriepark 1216
BE 3545 Halen.